Zásady spracovania a ochrany osobných údajov zákazníkov v súlade s GDPR

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov zákazníkov v súlade s GDPR

verzia L2B 1.0.

(ďalej len „Zásady“)

 

Posledná úprava: 24.5.2018

 

Prevádzkovateľ

LEGUS s.r.o.

Jarná 2

974 05 Banská Bystrica

IČO: 46975781

DIČ: 2023675049

Zapísaný v obchodnom  registri Okresného súdu Banská Bystrica,  Vložka číslo: 23574/S, oddiel: Sro

 


GDPR

 

Zásady spracovanie osobných údajov zákazníkov Prevádzkovateľa sú vydané v súlade s nariadením Európskej únie číslo 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (skrátene "GDPR"). Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava všetky pravidlá v súlade s vyššie uvedeným nariadením Európskej únie.

Právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov znamená právne predpisy, ktoré sú súčasťou slovenského právneho poriadku, vrátane príslušných medzinárodných zmlúv a právnych predpisov Európskej únie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.

 

Účely spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania licenčných zmlúv, autorských zmlúv a zmlúv o dielo ktorých predmetom je najmä poskytovanie služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, poskytovanie služieb pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci marketingu.

 

Najmenší možný rozsah spracovania

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v pokiaľ možno najmenšom možnom rozsahu, ktorý je potrebný. Rozsah je ďalej definovaný v týchto Zásadách. Všetky spracovávané osobné údaje Prevádzkovateľ udržiava (v spolupráci so subjektmi) čo najpresnejšie a aktualizované.

 

Rozsah osobných údajov

 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Základné údaje, ktorými sú vaše obchodné meno, meno a priezvisko, adresa bydliska/sídla, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba.

Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho informačného systému, informačného newsletera a podobne.

Záznamy e-mailovej komunikácii, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

 

Právne základy spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad licenčnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad žiadosť o poskytnutie bezplatného dema) alebo
 • je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj služieb našim zákazníkom alebo
 • ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

 

Informácie o zabezpečení

 

Prevádzkovateľ kladie maximálny dôraz na náležitej zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním, pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Prevádzkovateľ má dostatočné organizačné opatrenia, vrátane detailne nastavených procesných postupov pre zachovanie maximálnej bezpečnosti osobných údajov. Prevádzkovateľ tiež venuje maximálnu starostlivosť technickému zabezpečenie všetkých osobných údajov.

Osobné dáta sú ukladané do samostatnej časti dátového úložiska, ktoré je zabezpečené prísnymi technickými a organizačnými opatreniami, v dôsledku čoho je možné dáta spracovávať len na účely k tomu určené a nie je možné ich technicky prepojiť s dátami iných služieb.

K osobným dátam majú prístup (okrem výnimiek uvedených v týchto Zásadách) len pracovníci Prevádzkovateľa a to vždy v presne definovanom rozsahu, ktorý je nutný pre výkon ich pracovnej činnosti. Oprávnenie a prístup k osobným dátam sa u jednotlivých pracovníkov líšia a to v súlade s prísnymi internými pravidlami.

Prevádzkovateľ všetky osobné údaje uchováva vo svojich informačných systémoch, zálohy na svojich zálohovacích médiách, a to na území Európskej únie.

 

Kategórie príjemcov

 

Osobné údaje nešírime, nezverejňujeme a nepredávame tretím stranám ibaže na to existuje zákonný alebo zmluvnú dôvod. Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté iba v prípade oprávnenej zákonnej alebo zmluvnej nevyhnutnosti nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske, poštové a prepravné spoločnosti,
 • Advokátske a právne kancelárie,
 • Znalci a súdny znalci,
 • Inkasné spoločnosti a exekútori,
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní,
 • Účtovné kancelárie.

 

Doba uschovávania osobných údajov

 

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.

V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.

V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok.

V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

V prípade spracovávania údajov na štatistické účely budú údaje anonymizované.

 

Práva dotknutých osôb

 

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a žiadať o vymazanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému Prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Spracovávanie cookies

 

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame o ňom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach Prevádzkovateľa, a to na účely zabezpečenia lepšieho prevádzky jeho služieb.

 

Poverenec pre správu osobných údajov


Prevádzkovateľ nemá vymenovaného poverenca pre ochranu osobných údajov, pretože z hľadiska zákona nie je u Prevádzkovateľa vyžadovaný.

 

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

 

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 905 760 514, písomne na adrese LEGUS s.r.o., Jarná 2, 974 05 Banská Bystrica, alebo e-mailom: info@legus.sk .

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.

 

Zmeny Zásad


Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Zásady zmeniť a upravovať ich. Relevantná verzia bude vždy dostupná  na adrese.

 

Publikované:   24.5.2018

Účinné od:      25.5.2018

LEGUS.sk - Všetky práva vyhradené, 2008 - 2024 GDPR

>