Softvér pre dražobné spoločnosti, dražobníkov a dobrovoľné dražby

 • Špecializované pre nehnututeľnosti.
 • Nahrávanie fotiek.
 • Evidencia úkonov.
 • Vlastné predlohy.
 • ONLINE export na Váš web.
 • Možnosť aj s web stránkou.
 • Mnoho iných funkcií...
 • FUNKCIE A MODULY


Tento produkt zabezpečí komplexnú správu a automatizáciu procesov spojených s dražbami (aj dobrovoľnými dražbami) a postupu dražobníkov, pričom software obsahuje celu škálu nástrojov, ktoré Vám uľahčia a sprehľadnia prácu.
Pripravené VZOROVÉ predlohy: • Návrh na vykonanie dražby
 • Zmluva o vykonaní dražby
 • Vyhlásenie navrhovateľa dražby, že predmet dražby je možné dražiť
 • Vyhlásenie záložného veriteľa o pravosti, výške a splatnosti pohľadávky
 • Výzva na uskutočnenie znaleckej obhliadky
 • Oznámenie o dražbe
 • Zaslanie oznámenia o dražbe - kataster
 • Zoznam účastníkov dražby
 • Oznámenie o výsledku dražby
 • Oznámenie o opakovanej dražbe
 • oznámenie o neplatnosti dražby FO
 • oznamenie o neplatnosti drazby PO
 • Vyúčtovanie dražby
 • Zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu dražby
 • Potvrdenie o prevzatí notárskej zápisnice - nový vlastník
 • Potvrdenie o prevzatí notárskej zápisnice - pôvodný vlastník
 • Návrh na zápis do katastra nehnuteľností
 • Objednávka na vyhotovenie znaleckého posudku
 • Protokol o vykonaní ohodnotenia nehnuteľnosti
 • Zaslanie znaleckého posudku - navrhovateľ
 • Zaslanie znaleckého posudku - vlastník
 • Dodatok k oznámeniu o dražbe
 • Zaslanie oznámenia o dražbe
 • Zaslanie oznámenia o dražbe - obec
 • Vyhlásenie účastníka dražby
 • Zaslanie notárskej zápisnice - DÚ
 • Zaslanie notárskej zápisnice - kataster
 • Oznámenie o upustení od dražby
 • Potvrdenie o zaplatení ceny dosiahnutej vydražením
 • Dodatok k oznámeniu o dražbe
a mnoho iného...

Vyskúšajte DEMO

LEGUS.sk - Všetky práva vyhradené, 2008 - 2023 GDPR

>