Sofvér pre konkurzných správcov, konkurzy a reštrukturalizácie

Komplexná procesná správa agendy konkurzného správcu.

Okrem SPOLOČNÝCH FUNKCIÍ A MODULOV LEGUSu produkt umožňuje:

 • Generovanie lehôt v predbežnej správe konkurzu
 • Generovanie lehôt v konkurze
 • Pridanie subjektov vystupujúcich v spisoch
 • Zoznam pohľadávok
 • Prehľad vstupov zoznamu pohľadávok
 • Predlohy pre výstupné dokumenty
 • Prehľad pohľadávok
 • Prezenčná listina
 • Zápisnica o hlasovaní na SKV
 • Výzva správcu na poskytnutie súčinnosti v zmysle ust. §75
 • Potvrdenie pohľadávky v zmysle § 31 (1)
 • Oznámenie o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok
 • Popretie pohľadávky správcom konkurznej podstaty
 • Oznam o zvolaní schôdze k veriteľov
 • Pohľadávky voči podstate
 • I., II., III., IV. správa pre súd
 • Súpis majetku podstát


A mnoho iného...

Vyskúšajte DEMO

LEGUS.sk - Všetky práva vyhradené, 2008 - 2023 GDPR

>